Wolontariat

Regulamin Wolontariatu w Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów w Warszawie.

“Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.”

Jan Paweł II

I. Postanowienia ogólne
1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne.
2. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń kl. VI-VIII, który chce służyć innym, po złożeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
3. Wolontariusz pomaga najbardziej potrzebującym, inicjuje działania w środowisku szkolnym i lokalnym.
4. Miejscem organizacji wolontariatu jest Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Warszawie.

II. Cele :
1. Celem jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich w dobrowolną i nieodpłatną pomoc.
2. Rozwijanie wśród uczniów postaw na rzecz potrzebujących.
3. Aktywne działanie na rzecz pomocy koleżeńskiej i społeczności lokalnej.
4. Organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie grup wolontariuszy.
5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
6. Promocja idei wolontariatu w szkole.
7. Angażowanie się w pomoc w imprezach o charakterze charytatywnym.

III. Warunki uczestnictwa w wolontariacie:

1. Na czele wolontariatu stoi nauczyciel – koordynator, działający we współpracy z Fundacją Krąg Przyjaciół Dziecka oraz Samorządem Szkolnym
2. Wolontariusze wywiązują się sumiennie z podjętych działań, nie zaniedbując przy tym obowiązków szkolnych.
3. Wolontariusz zobowiązuje się do uczestniczenia w spotkaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu
4. Chęć udziału w poszczególnych działaniach wolontariusze zgłaszają koordynatorowi nie później niż 3 dni przed podjęciem pracy.
5. Działania podejmowane w ramach wolontariatu są realizowane poza godzinami lekcyjnymi, obowiązkowymi i dodatkowymi.
6. Pozaszkolne działania wolontariusza są uzgodnione z nauczycielem- koordynatorem.
7. Godziny pracy wolontariusza są odnotowywane i zatwierdzane przez nauczyciela – koordynatora.

IV. Działania Szkolnego Wolontariatu
1. Działania podejmowane przez uczniów w ramach wolontariatu realizowane pod opieką szkolnego koordynatora ukierunkowane są na 2 zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.
2. Działania wolontariusza w środowisku szkolnym, m. in. :
– pomoc w bibliotece
– pomoc w świetlicy szkolnej (pomoc młodszym kolegom w nauce)
– włączanie się w organizację różnych imprez szkolnych min. festynu, święta szkoły itp.
3. Działania wolontariusza w środowisku lokalnym – pomoc w realizacji projektów i akcji organizowanych przez Fundację Krąg Przyjaciół Dziecka oraz w pracach biurowych.
4. Uczeń może także podejmować działania w ramach wolontariatu poza szkołą, jednak w takim wypadku musi dostarczyć szkolnemu koordynatorowi zaświadczenie informujące, w jakiej instytucji będzie pracował w ramach wolontariatu oraz zgodę tej instytucji. Po zakończeniu pracy uczeń zobowiązany jest dostarczyć szkolnemu koordynatorowi zaświadczenie potwierdzające wykonaną pracę i ilość przepracowanych godzin.

V. Rezygnacja z pracy w wolontariacie.
1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.
2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie Koordynatorowi wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.

VI. Nagradzanie wolontariuszy.
1. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:
a) wyrażenie uznania słownego;
b) pochwałę na forum szkoły;
c) w przypadku uczniów kończących 8 klasę szkoły podstawowej, przyznane mogą być punkty za angażowanie się w działalność społeczną. Punkty te wpisywane są na świadectwo ukończenia szkoły (zgodnie z Rozporządzeniem MEN). Warunkiem otrzymania wpisu jest zebranie udokumentowanych 20 godzin pracy w ramach wolontariatu.

Zobowiązanie wolontariusza - Word

Zobowiązanie wolontariusza - pdf

Aktualności
Ostatnie wydarzenia z życia szkoły.
Sprawdź
Aktualności
View All
Informacje kontaktowe
  • Ul. Gwintowa 3 00–704 Warszawa
  • 22 8412876
  • sekretariat.szkolywarszawa@pijarzy.pl