Samorząd Uczniowski

Przewodniczący:

Zastępca:

Zastępca:

Postanowienia ogólne

 1. Samorząd Szkolny, zwany dalej Samorządem, jest organizacją zrzeszającą uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Kolegium Zakonu Pijarów i ma za zadanie:
  1. reprezentować uczniów;
  2. troszczyć się o przestrzeganie praw uczniów;
  3. współuczestniczyć w kształtowaniu życia szkoły;
  4. pomagać w realizacji cennych inicjatyw uczniowskich.
 2. Opiekuna Samorządu powołuje Dyrektor spośród nauczycieli zaproponowanych przez samorząd.
 3. Opiekun Samorządu służy Samorządowi radą i pomocą, pośredniczy pomiędzy nim a Radą Pedagogiczną i Dyrekcją.
 4. Wszelkie działania Samorządu muszą być uzgadniane z Opiekunem Samorządu.

Wybór Samorządu

 1. Wybory do Samorządu odbywają się według następujących zasad:
  1. opiekun Samorządu ogłasza termin wyborów, które odbywają się najpóźniej do 30 września każdego roku szkolnego. Po ogłoszeniu terminu Opiekun przyjmuje zgłoszenia kandydatów, którymi mogę być uczniowie klas od 3 do 6. Opiekun najpóźniej na tydzień przed wyborami przedstawia nazwiska kandydatów społeczności szkolnej.
  2. Wybory są tajne, bezpośrednie, powszechne, równe i większościowe.
  3. W skład Samorządu wchodzi troje uczniów, którzy pełnią funkcję przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza, zależnie od ilości uzyskanych głosów.
  4. Kadencja Samorządu trwa do następnych wyborów.

Sposoby działania Samorządu

 1. Podstawowymi formami działania Samorządu są:
  1. informowanie społeczności uczniowskiej o wszelkich wydarzeniach naukowych, kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie szkoły lub poza nią
  2. organizowania spotkań i wydarzeń o charakterze niesprzecznym z Regulaminem Szkoły
  3. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z samorządami innych szkół, zwłaszcza pijarskich w celu wymiany doświadczeń
 2. Samorząd jest zobowiązany do:
  1. przedstawienia planu i programu pracy;
  2. informowania społeczności szkolnej o terminach swoich zebrań
  3. złożenia przynajmniej raz w ciągu semestru sprawozdania ze swojej działalności (w formie ustnej lub pisemnej)
 3. Tryb zwoływania i sposób prowadzenia zebrań zostaje ustalony na początku jego działalności.
 4. Samorząd ma prawo:
  1. inicjować różnorakie przedsięwzięcia w porozumieniu z Opiekunem, który jego projekty przedstawia Dyrekcji;
  2. w każdym nagłym i koniecznym przypadku spotkać się z władzami szkoły
  3. uzyskiwać wsparcie pracowników szkoły i otrzymywać od nich niezbędną pomoc;
  4. reprezentować szkołę.

Postanowienia Końcowe

 1. Nowelizowanie i uchwalanie nowego Statutu przysługuje Samorządowi. Dyrekcja i Rada Pedagogiczna mają prawo zgłaszania wniosków i propozycji.
 2. Statut Samorządu Szkolnego zatwierdza Rada Pedagogiczna.

OPIEKUN – Justyna Wanat-Tenerowicz
ZASTĘPCA – Marlena Jańczuk-Ziółkowska

W roku szkolnym 2012/2013 w gimnazjum w wyniku wyborów do Samorządu Uczniowskiego w gimnazjum zostali wybrani przedstawiciele, którzy godnie reprezentowali naszych uczniów oraz wcielali w życie różne ciekawe pomysły. Do wyboru Samorządu w gimnazjum startowało 10 osób, wybranych zostało 3 osoby:

 1. Wojciech Wieczorek kl. 2 gim.
 2. Filip Kowalski-Ocneanu kl. 2 gim.
 3. Antonina Kwiatkowska kl. 3 gim.

 

Uczniowie wraz z opiekunem systematycznie się spotykali w celu omówienia wcześniej wypracowanego programu oraz wprowadzeniem go w życie szkolne. Organizowane były różnego rodzaje imprezy: dyskoteki tematyczne, „dzień koloru”, Andrzejki, pokaz talentów, noc filmowa itp.

Samorząd działał prężnie i współpraca układała się pomyślnie. Samorząd cieszył się dużą sympatią i zaufaniem nie tylko uczniów, ale również nauczycieli.

Justyna Wanat-Tenerowicz

Aktualności
Ostatnie wydarzenia z życia szkoły.
Sprawdź
Informacje kontaktowe
 • Ul. Gwintowa 3 00–704 Warszawa
 • 22 8412876
 • sekretariat.szkolywarszawa@pijarzy.pl